Druidų Lietuva

Lietuva nuo žodžio „LIET” (svajas, širdis į vientisą simfoniją). Kaip plazmoj atomai dalinasi protonais, sukurdami materiją, taip ir Lietuviai dalijos širdimis. Tai ne tauta, o įgūdis ir talentas – mokėjimas apjungti šaltą protą su karšta širdim. Šiandien dažnai išliejame ambicijas bei nuoskaudas, nes protas karštas, o širdis šalta. Atgaut būtas galias padės mums girios senos, ir nuostabus tikėjimas tyrų jausmų galia

Seniai, labai seniai …

Dar prieš ledynmetį, prieš šimtą amžių, čia augo girios paslaptingos, pilnos nykštukų, elfų, milžinų. O valdė jas Druidai – Balti Žyniai, kaip Merlinai, pažinę daugel miško paslapčių. Mokino jie jaunuolius – Dainius, Bardus – kaip  apdainuoti svajones. Kai svajos tampa tyros, aiškios visoms dvasioms, tada jos lyg atgyja, lyg išskleidžia sparnus … Suspindi žvaigždės naktį, sulieja švieseles, ir pildosi svajonės, gaivina širdeles

Tai vedų kultūra galinga, vaizdingai aprašyta Anastasijos knygose. Vaizdumo mokslas pats svarbiausias, mokina pildyt svajones slapčiausias

Pvz., siužete apie vedų vestuves, kai jaunieji (Liubomila ir Radomiras) pasidalino vizijomis su svečiais, tie sodą susodino ir užvedė ratelį . Ratelį suko žmonės, apvienyti bendrų vaizdų ir Dainiaus kuriamų dainų. Daina – it burtai, kuria ateitį, kai sklinda unisonu iš daugelio tyrų širdžių. Kad tai įvyktų, jausmai ir mintys turi apsivienyt: mastyk jausmais ir jauski mintimis

Šiandien tai galime pagrįsti matematiškai, nes viskas kyla iš jausmų. Šie jungiasi į vaizdinius ir dar kažką, kas kuria „realybės rūbą” (dvasias ir egregorus, kvantinės informacijos ir morfogeninius laukus, ir „kolektyvo sąmonę” – žr. Как Устроен Мир)

Tačiau Druidai padarė klaidą, nesugebėjo visko numatyt … Pradžioj žmonių rateliai kūrė santykius ir laimę, paskui jau šaukė debesis ir lietų, galiausiai ėmė kištis ir į planetos Žemės būtį … Berods Sergejus Alekseevas (knygose сокровища валькирии) aprašė, kaip žiloje senovėj stipriausi žmonės susirinkdavę kas keturiasdešimt metų, kad sukti ratą („chorovodą”), idant „Žemė pailsėtų”. Kol sukdavo tą ratą, Saulė kabojo horizonte net keletą parų. Kam to reikėjo – sunku dabar suprast… (Gal bandė gelbėt Žemę nuo kažkokio blogio? ) Bet faktas tas, kad „pasaulis ėmė griūti”. Stojo ledynmetis, kur nušlavė miškus. O dar prieš tai pradėjo „griūt” ir žmonių sąmonė bei sąžinė

Žmonių rate užteko vos kelių su ne visai tyrais ketinimais, nesuvaldytais polėkiais ar įgeidžiais specifiniais. Juos perpildžiusi Galia sukėlė jiems puikybę, nevaldomą troškimą pasaulį užvaldyti

Moses - World History EncyclopediaTaip radosi „Juodi Žyniai”. Šie „užkrėtė” kitus, it pirmoje pandemijoj (žr „defektines replikacijas” 5-6 psl. Apie mąstymo prigimtį) – puikybės virusas paplito po pasaulį … Ir veikė tie žyniai klastingai, sukūrė jie dinastijas slaptingas. Apgaulėmis ir išskaičiavimais jie siekė „masių valdymo”. (Turėjo šaltą protą jie, bet širdys jų tylėjo …)

Druidai greit suprato klaidą, ir ėmė gelbėti pasaulį. Pirmiausia,  kaip apsaugoti širdis? Jau nerimas apgavo Rimtį, gimdydamas sąlygotumą … O kas, jei užmigdyt širdis, kad jos gyventų „tylomis”? Juk atvira širdis akla, beginklė ji prieš klastą. Jei mintys ir jausmai gyventų paskirai, nustotų kurti Meilės plazmą. Lietuviai nebelies širdžių, užtat turės ramybę – tik kai supras senas klaidas, atgaus savo galybę …

Tegu užminga ne visi iškart, o palaipsniui, iš vakarų į rytus. Pirmiausia Anglijoj, Europoj, paskui pas mus, ir taip toliau į rytus … Taip nutarė Baltų Žyniai, kad gelbėt žmonių sąžines

O kaip padėt širdims prabust, kai savo laiką jos pajus? Lithuanian | A Druid WayPrikurti stebuklingų vietų, kad žmones jos mylėtų! Tai stebuklingi akmenys, vanduo, ir pilkapiai su medžiais. Dolmenai įvairių rūšių, kur suteikia mums galios. Taip atsirado šventos vietos, kur Siela nori pailsėti. Druidai tyliai mokė žmones, kaip neužmiršt būtos dorovės

„Kritimas”

Ir štai atėjo laikas, kai širdys užsidarė. Užmigo žmonių sąžinė, pradėjo karą prieš save. Ir ėmė kirsti jie miškus, medžioti žvėris, kelt karus. (Užmigę vakarai užpuolė laisvus rytus. Paskui rytai užmigo, bet ta kova išliko)

Praying With the Whole Church: The Liturgy of the Hours — Catholic Women in BusinessSuliejami rateliai pakluso piktai galiai – dabar vadinosi „LITURGIJOM” griežtom, kur kunigai (nuo „kūno (l)igos”) puikavosi žiniom. Puikybė gimdė įtarumą ir daug kitų pilkų jausmų. Taip atsirado įstatymų reikalingumas, paskui valstybė, pinigai, abejingumas.

Bet ne visi užmigo, ir ne visi Druidai dingo. Dalis gyveno paslapčia, it paprasčiausi žmonės. Kaip pas Amerikos indėnus, kur gyne laisvę nuo krikščionių. Vaizdingai tai aprašė Kastaneda, kaip Meksikos Nagvaliai kovojo su konkistais (kai Don Chuanas nusisamdė baudžiauninku pas ponus, idant įgyti „engiamojo patirties” – Карлос Кастанеда про тиранов ir Путь Воина).

Velnio / laumės nešti ir pamesti akmenys Archives - Gamtos paveldo objektai - Lietuvosgamta.ltDruidai vengdavo daryt piktus kerus, bet kartais neiškentę, atidarydavo slaptus vartus į svetimus pasaulius. Išleisdavo dvasias baisias, lyg velnius sulig kalnu, kur tempdavo uolas stačias, kaip kad Puntuką baltą. Palikdavo daubas gilias, skandindavo  bažnyčias (jei juodažynių kunigai prikrėsdavo niekšybių, pvz žr Inkvizicijos muziejus arba inquisition torture methods)

Arba pavirsdavo žalčiais, kad gelbėt Eglę nuotaką (idant nepataptų netyčiom piktųjų brolių įkaite). Dar buvo raganų su laumėm, piktų velnių, tarnaujančių Juodiems Žyniams, ir daug ko kito, ką atrasit Lietuvos Legendų Knygose

Panašūs fokusai vėl aprašyti Kastanedos. Don Chuanas pasakojo, kad kartais sapnų pasaulių įvykiai persiduoda šiam pasauliui. Berods Pskovo metraščiai aprašė, kaip miestą nusiaubė baubai, atėję iš sapnų … Велесова Книга aprašo tris pasaulius: fizinę realybę (Явь),  sapnų pasaulį (Навь), dvasių pasaulį (Правь). Nors tie pasauliai paskiri, vistik jų gyventojai gali keliauti per pasaulius, kaip aprašyta Roger Zelazny Nine Princess of Amber

Keiksmų Laukai

Druidų sugebėjimus galima naudot ir mūšyje – taip atsirado „keiksmų laukas” (rusiškai „Поле Брани„). Prieš armijoms susiremiant, kariuomenių žyniai keiksmais ir burtais galynėjos. Ir tik jei niekas nelaimėdavo, tada jau armijos kapodavos. Kur Baltai nugalėdavo, ten kūrėsi gyvenvietės, o kur pikti žyniai – dykynės iki šiol?

Štai Kulkovo mūšis prasidėjo nuo vienuolio Peresveto kovos su Čelubėjum  (Правда о поединке Пересвета и Челубея). Įtarčiau, kad tai žyniai, nes Peresvetas juk ne šiaip venuoliu buvo … Kovos vietoj pastatė gražiausią miestą Maskvą (Куликовская битва в Москве) – reiškia, kovą tą laimėjo geri Balti žyniai

Keiksmų laukai aprašyti biblijoj, kai Mozė su kitais žyniais metė pagalius, kurie pasivertė gyvatėm. Mozės gyvatė surijo kitas, todėl visi jo klausė, nes jo mintis greičiausia – žr Staff of Moses. Įdomu, kaip šiandien atrodo ta vieta, kur Mozė galynėjos – ar tik nebus dykynė ten? Kodėl pasaulyj tiek baisingų dykumų, kur klimatas švelniausias, o augalų visai mažai? (pvz Ispanijos pietūs, Viduržemio / Raudonosios jūros pakrantės, Afrikos Sachara, Pietų Amerikos Andai …)

Kur Balta, o kur Juoda?

Balti žyniai neaptarnavo kunigaikščių („aisčių kunigų”). Gyveno miškuose arba (kai miškų neliko) kaimuose, kaip paprasčiausi žmonės, gal net baudžiauninkai (kaip Don Chuanas, kai nusisamdė pas „tironą”). Tačiau galėjo apsimesti ir „juodažynių padėjėjais”, kad tapti „įtakingais geradėjais” – taip elgėsi rytiečių Nindzios ir musulmonų Sufijai, ir net šiandienos prezidentai, kai gelbsti šalį nuo „globalių koncernų”. Panašūs atvejai aprašyti ir  Sergejaus Aleksejevo Сокровища Валькирии, kai balti Volchvai taptdavo didžiais karvedžiais. Tik įtakingi ir grėsmingi gali keist sistemą. Nors kol sistema dar nebuvo sutvirtėjusi, kovoti galima buvo ir be tokių gebėjimų (žr apie Tartariją žemiau)

Kaip senovėj žmonės nustatydavo, kas šventasis („Druidas”), o kas apsišaukėlis? Александр Пыжиков. Возможен ли наpoдный рeвaнш? nuo 59:24

Lietuvių Kriviai dažnai atrodo juodažynių pakalikais… Pvz, Lizdeikos sapnas apie geležinį vilką primena puikybės užvaldyto senio siekį valdyt pasaulį. Vilniaus miesto, kaip ir visų Lietuvių kunigaikščių, istorijos kraujuotos, pilnos išdavysčių. Čia nekvepia tyrumu anei iš tolo… Gal Krivis nuo žodžio „kreivas”, prieštaraujantis „tiesai”? Rusai skiria „pravdą” ir „krivdą” – tiesą ir melą. Tačiau atminkim Dano Browno Da Vinci Code – kiekvienas žodis priklauso nuo konteksto, tad lengva pasiklysti

Rusų bylinose „iki-Mindauginė lietuva” tapatinama su „prakeikta šalim”, plėšikaujančiais totoriais ir Aukso Orda dar nuo Kijevo laikų: Александр Пыжиков. Что за татаро-монголы в русских былинах? nuo 18:05 – matyt Vytis vistik simbolizuoja plėšikus, o ne pagonis (nes pastaruosius kronikos  apibūdino, kaip „visada švelnius, nors ir šiurkščius”, žr. Baltų religijos mitologijos šaltiniai, 209 psl)

Kunigaikštis Mindaugas (nuo „Mintį daugina”?) karūnuotas juodažynių popiežiaus (ir charakterio gan sukto – žr. Миндовг, Язычники и Третья Русь). O Vytautas – nuo „Vyti tautą”? Jogaila nuo „Jo gaila”? Žalgirio mūšoj iš abiejų pusių pikti žyniai kariavo – gal ten Druidai netiesiogiai dalyvavo, kaip burtininkas Haulas (žr Keliaujanti Haulo Pilis)?

O rytuose tai maišalynė … Jaunystėje Jogaila buvo pravoslavas (iki tampant Lenkijos karalium, žr. Борис Акунин, Между Азией и Европой. От Ивана III до Бориса Годунова). Kulkovo mušyje neva skubėjo palaikyt totorius, bet „pavėlavo” (ar apgavo?). Jau minėjau keistas rusų bylinų užuominas, neva Lietuva ir buvo Aukso Orda (Александр Пыжиков). Iš kitos pusės, daug užuominų, kad totoriai buvo Tartarais – Sibiro Baltažynių (gal „Auksažynių”?) kariais, vadavusiais Europą nuo piktų žynių (Золотая Орда Тартария). Jogaila aiškiai juodažynių pusėj, Tartarų priešas, bet rusų kunigaikščių irgi – mat juodažynių kunigaikščiai pastoviai riejosi tarpusavyj

(Metraščiai, kaip ir laikraščiai, aprašinėjo tik juodažynių kunigaikščių rietenas. O Baltažyniai nesiriejo, todėl apie juos mažai kas rašė. Gi „Auksažynė”  Tartarija praegzistavo net iki 19-to amžiaus: Napoleonas ėjo ne prieš Carą, o kartu su Caru prieš Volgos kazokus, žr Наполеон Тартария. Razinas su Pugačiovu irgi iš ten žr. Разин Пугачёв Тартария)

Iki 16 amžiaus Lietuvių ir Rusų kunigakščiai vieni iš kitų ėmė žmonas. Po Vytauto mirties rusų kunigaikščiai atėmė daug žemių iš LDK, o po Ivano Grozno mirties lietuviai su lenkais ėmė siaubti Rusiją (žr. Великая Смута)

Nuo Petro laikų likęs dokumentas, draudžiantis kinkytais bredžiais važiuot į miestą – reiškia, paprasti žmonės dar gyveno artimoj draugystėje su miško žvėrimis! Petro laikais juodažyniai susisuko lizdą Karaliaučiuj, ten regis buvo didelis istorijos klastočių centras (фоменко носовский новая хронология). O Viulniuj tiek bažnyčių, kas keliasdešimt metrų, lyg sąžinę skaudėtų …


Kiti Pamąstymai

Ledynmetį galima sieti ir su bibliniu potvyniu (kilusiu dėl ledynų tirpimo). Visa tai (kaip ir Sodoma su Homora) kilo dėl žmonių sąmonės ir sąžinės griūties, kurios savo ruožtu prasidėjo DĖL PATOGUMŲ VAIKYMOSI. Kuo patogiau gyvenam, tuo daugiau žalos pridarom. Tai tinka ne tik žmonėms – žr. Mouse Utopia Experiment. Technokratinis progresas – tai tie patys patogumo spąstai. Gundantis žaltys iš biblijos – tai paslaugų ir patogumų dievas

Colin Wilson The Occult History sieja mąstymo degradaciją pirmiausia su ištvirkavimu – tam ir reikalinga buvo Sarmatija, kad susarmatint pasileidėlius (nors išsiliejo į plėšikavimą). Todėl ir žudė pirmus misionierius, nes matė jų „perdėtą minties lankstumą”. Ir pasakų velniai užritindavo akmenis ant bažnyčių, arba skandindavo jas, nes ten pasileidimas (gundo ir parduoda indulgencijas; 10 „dievo įsakymų” – tai gundymo pradžia).

O Žilvinas žaltys ką darė? Ar gynė Eglę nuo brolių pasileidusių, ar atvirkščiai, jis gundė, o broliai gynė ją?  Eglės atsidavimas Žilvinui akivaizdus, o brolių elgesys klastingas … (Vaikai pavirto medžiais, kad pergyventi juodažyniškus, pavydo kupinus laikus – jie vėl taps žmonėmis, kai mes suprasim, kad medžiai jaučia, šneka, turi širdį?)

Anksčiausi Lietuvos paminėjimai siejami su Sarmatija (nuo „ser(ginti) ma(ma)”, žr Aivaras Lileika Sarmatija), kuri gynėsi no juodažynių pinklių griežtais „talibaniškais” įstatymais. Sarmatai siejami su plėšikaujančiais skitais (Кто такие Сарматы?) ir kovom su skandinavų vikingais (Veronika Šidlauskaitė Lietuva iki Mindaugo). Kiti juos vadino Sauromatais, svetimavusius su Amazonėm (Norbertas Vėlius Baltų religijos mitologijos šaltiniai)

Piliakalniai paplitę  bemaž visam pasaulyj (žr Mound ir Kurgan), bet Lietuvoj jų ypač daug (žr Piliakalniai.lt ) . Sako, jie padėję harmonizuoti „Žemės Gajos Dvasią”, sugeriančia neigiamą energiją („šalto proto – juodažynišką”, panašią į žaibo elektronus, kad nepasiektų kosmoso; antraip, jei pikta energija pasiektų Saulę, ji mus sudegintų tikriausiai)  Po ledynmečio, kai žmonės paniro į pilkus jausmus, Žemei pasidarė sunku, ir Druidai jai padėjo. Vargu ar pilkapiai buvo supilti „kepurėm”, greičiau išaugo patys, kaip kalnai. Jie gali dirbt ir kaip „skaistyklos”, apvalančios žmogaus mintis

(Pasakoja, kad giliai po piliakalniais yra požeminės salės, kur saugoma kažkokia informacija, ir įėjimai netoli piliakalnių kažkur, bet saugomi baisingų dvasių, kur siaubą kelia žmogui paprastam. Dažnai užversta akmeniu arba kitaip paslėpta. Lyg Colin Wilson rašė kažką tokio)

Свастика славян и её значение | Твой ювелирDruidų pasaulėžiūra rėmėsi Priešybių Vienybės principu, kurio nuotrupas aptinkam pagonybėj, Taoizme, šamanizme, daugelyj kitų tradicijų žr. Universalioji Dialektika ir Lietuviškos Dievybės

Pasaulis sukurtas dviejų pirmapradžių energijų, kaip parodyta mūsų herbo simbolyje. Bet kokios priešybės vienijasi, kai jų tikslai sutampa arba sudaro „statmeną” priešybę (žr Algebra ir Misticizmas)

Pvz., ugnis jungiasi su vandeniu, kai atsiranda žemė ir oras. Ugnis siekia oro ir „bėga” nuo žemės, vanduo siekia žemės ir „bėga” nuo oro. Abejonė jungiasi su Tikėjimu, kai atsiranda Atsidavimas ir Paklusnumas (Jausmų Atlase mėlynai ir žaliai pažymėtos kryžminės celės). Jei Ištvirkavimą įsivaizduot, kaip nežabotą Neprisirišimą, gydomą Pasitempimu, tada vaistais patampa Analizė su Nustebimu

Kiekvieną Jausmų Atlaso segmentą galim surišt su Baltų, Skandinavų, Slavų dievybėmis (kurios tikriausiai bendros)

Pvz 1 ir 13 segmentus galim susiet su dievu Žemėpačiu ir deive Laume. Jei jie išsiskyrę, tada blogai (raudoni ir pilki langeliai) – Žemėpatis marina, Laumė pyksta. O jei kartu, tada gerai – Žemėpatis suteikia ramybės ir įžvalgos, Laumė pasitikėjimo ir įtaigos.

Dievų gali būt daug „sloksnių” – žr Deities as algebraic dimensions and Kn

„Širdžių užmigimas” sietinas su mąstymo dimensijų susiaurinimu, nuo 4-matės iki 3-matės ir net 1-matės realybės (žr Pagr Sielos Būsenos ir  paskutinį skyrių  – pradedant nuo  16 psl Relativity vs. Dialectic). Tai pilkų jausmų karalystė, siauraprotiškas bailumas patikėti gilesnėmis nuojautomis, lyg žiūrėtum į pasaulį tik su viena atmerkta akimi, ant kurios dar užmesta miglos skraistė

Arkaimas ir Stonehenge atitinka logiką plakate Visata iš Jausmų, centre 4 akmenys / buveinės, periferijoj 24

Kodėl mūsų miškai tokie jauni  (žr Лесов Нет) ? Ar tai nereiškia, kad įvykių ir žmonių „kalibrų” įvairovė buvo daug platesnė, nei šiandien mums atrodo? Jei Kalnai – gigantiškų medžių liekanos, reiškia, būta milžinų, gyvenusių tarp tų medžių. Kokie miškai turėjo augt pas mus, kad susikauptų šimtai tūkstančių tonų gintaro ?

„Gamtamokslinės” pamokėlės, pagrindžiančios stebuklingų būtybių (nykštukų, elfų, kalbančių akmenų ir t.t.) egzistavimą

Pasaulėžiūra

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *