Žmogaus Jausmų ir Savybių Atlasas

Pristatom žmogaus Jausmų ir Savybių Atlasą, padedantį “susigaudyt savyje” ir rasti savo “dvasinį kelią”. Žemiau pateikiam teorinį pagrindimą, bei susipažinimo praktikas ir žaidimus suaugusiems ir vaikams

Naudojimo  Instrukcija (pdf failas)
Zaidimo Korteles


Teorinis Pagrindimas

Pradėsime nuo to, kad šis Atlasas atspindi net tik mūsų Sielą, bet ir visos Visatos sandarą – jei susigaudai viename, tai viskas aišku ir kitame:

Tret-energijų susidarymas
Šventoji Kombinatorika
Nauja Pasaulėžiūra
Kuriam Filmukus


Susipažinimo Pratimai

Atsidarykit šį Atlasą atskirame lange arba išsispausdinkit didesniu formatu (60 x 80 cm2 formatą galima užsakyt pas mane)

Pirmas Pratimas. Įvertint, ar visos būsenos ir savybės centriniame (geltoname) sektoriuje suprantamos? Kurias išgyvenat dažniau, o kurias rečiau?

Ar galit prisimint pasakų ar filmų herojus, turinčius jums trūkstamas savybes? Lengviausias būdas įgyt norimas savybes- susitapatint su jų “nešiotojais”!

Antras Pratimas. Sulygint savo temperamentą su būsenoms, atitinkančioms Jūsų Zodiako ženklą. Kiekvienas žmogus patiria visas jausmines būsenas, bet dažnai dominuoja tos, kurios atitinka Jūsų Zodiaką ir  jam priešingą ženklą kitoje atlaso pusėje. Pvz. Žuvys atitinka segmentus 5 ir 6, balansuojamus  17 ir 18. Kadangi kiekvienas Zodiakas atitinka energijas iš dviejų segmentų , tai kiekviename žmoguje dominuoja energijos iš keturių segmentų. Kai jaučiamės gerai, patiriame “baltas ir geltonas” būsenas, o kai jaučiamės blogai – “pilkas ir raudonas”. Pastarosios atlieka “gynybinę funkciją” – padeda  išsisukt iš “keblių situacijų”, bet jei jos mus užvaldo, tada tampame “neadekvačiais”

Trečias Pratimas. Prisiminti neseniai apturėtą gražų pergyvenimą ir suprasti, kaip jį galima patirti vėl ir vėl. Gražiausi jausmai apjungia “baltas ir geltonas” energijas iš keleto segmentų. Pvz., Dėkingumas gali apjungt visas energijas tarp Savarankiškumo ir Vientisumo (21, a-d), Pagyrimo ir Susižavėjimo (9, a-d), Saikingumo ir “Čia ir Dabar” (15, a-d), ir Paprastumo ir Tyrumo (3, a-d). O Meilė gali apjungti visas “baltas ir geltonas” energijas iš visų segmentų – todėl jei norit amžinai mylėti, turit rūpintis “visomis savo pusėmis”!

Ketvirtas Pratimas. Surasti neseniai patirtą nemalonią (“blogą”) jausminę būseną, ir suprasti jos priežastis. Pvz., Susierzinimas (17-h) apsuptas sekančių langelių: Įtarumo (17-g), Piktinimosi (17-i), Viliojimo, Sukčiavimo, Gudravimo (18, g-i),  Apkalbinėjimo, Verkšlenimo, Bambėjimo (16, g-i). Kiekvienas iš šių apsuptas kitų aštuonių – taip galim atsekt “užleistą pirminę savybę”, pastoviai keliančią nemalonumus.

Penktas Pratimas. Suprasti, į kokią geresnę būseną galim transformuot nemalonumą.  Pvz., kadangi Susierzinimas yra 17 segmento gale, jį galima pakeist būsenomis iš to paties pradžios – Atsargumu, Apdairumu, Numatymu, Nepažeidžiamumu (17, a-d).

Šeštas Pratimas. Suprasti, kaip norimas būsenas lengviausia pasiekti. Visos “geros” būsenos iššaukiamos “geromis” būsenomis iš diametraliai priešingos atlaso pusės. Kadangi Susierzinimas yra 17 segmento gale, tai mums reikia 5 segmento pradžios – Pasitikėjimo, Bendravimo, Komunikabilumo, Atvirumo. Visos šios savybės “gydo” susierzinimą, palaipsniui jį pakeisdamos į Atsargumą, Apdairumą, Numatymą ir Nepažeidžiamumą (17, a-d)

Septintas Pratimas. Numatyti ateities charakterio pakitimus. Jei kažkokia būsena pastoviai sekina (pvz., kengvai susierzinam), o mes nesiruošiam nieko keisti, tada ji gali “regresuoti” pagal punktyrinės (logaritminės) spiralės liniją link sūkurio krašto: Susierzinimas – Verkšlenimas – Apkalbinėjimas – Piktnaudžiavimas – …  Bet jei imsimės ryžtingų permainų, tada pagal tą pačią spiralę judėsim centro link: Susierzinimas – Įtarumas – Gudravimas – … Čia taipogi patirsim nemalonių išgyvenimų, bet su laiku pasieksim ir “amžiną gėrį”. Tiesiog bet kokia “bloga” charakterio savybė susijus su daugeliu kitų “užslėptų ydų”, kurias visas reikia “kantriai pergyvent”.

Aštuntas Pratimas.  Paskaityt vaikams trumpą  Pamokomą Istoriją ir paprašyt surast Jausmų Atlase jausmines energijas ir charakterio savybes, būdingas to pasakojimo herojams. Pvz. “Dievas iš molio nulipdė žmogų, o tas prašo: “Nulipdyk man Laimę!” Dievas nieko neatsakė, tik įdavė į rankas molio gabalą….”   Čia Žmogus pasižymėjo Naivumu (13-f), Vylimusi (14-f), Verkšlenimu (16-h), o Dievas – Įžvalgumu (1-a), Vedimu (13-a), Kantrybe (10-a), Rūpestingumu (22-a). Daugiau panašių istorijų galima rast Dorovę Ugdančių Pamokėlių  gilesniuose skirsniuose

Su laiku prie Atlaso pridėsim knygelę, kurioje kiekviena jausminė energija bus aprašyta ir iliustruota  gyvenimiškai aktualiomis istorijomis

Daugiau Pratimų:   Jausmų Lavinimo Žaidimai

SpausdinimuiŽaidimų Instrukcija ir Kortelės

Žaidimo pratęsimas: Pajusk medį

Jausmų Atlaso Rusiška Versija

Jausmų Atlaso Angliška Versija


Priešistorija

Iš pradžių šis Atlasas siekė įvardint visas 240 tretines energijas, 96 iš kurių įvardintos plakate Sielos Sandara ir filme Pilnaverčiai ir Nepilnaverčiai Jausmai . Tačiau išsiaiškino, kad mūsų šnekamoji kalba šito neleidžia padaryti (ne pakankamai turtinga), ypač kas liečia “aukštesnių” kūrybinių energijų skirtumus. Todėl beveik visos tretinės energijos geltonuose langeliuose pakeistos pirmo rango moralinėm savybėm (žr plakatą Moralinės Savybės arba filmą Jausmų Balansavimas).

Dorovinių pamokėlių aprašymuose kiekvienai energijų porai pateikiamos genezinės schemos, kurias apvienijus, gavom 24 x 10 Jausmų Lentelę.  Šioje lentelėje kiekviena eilutė atspindi duotos jausminės energijos raidą (nuo švelniausios iki grubiausios), o kiekviena kolonėlė – visų energijų raidą duotoje švelnumo ar grubumo išraiškoje.

Kai kurioms energijoms tikriausiai galima surast taiklesnius pavadinimus. Jei kas norėtų užsiimt tokiom paieškom, tai Sinonimų Žodyne patogu ieškot naujų pavadinimų, o faile Jausmų Lentele.doc (Word formate) – keist vienus pavadinimus į kitus


Su laiku šį Atlasą paversim į trimatį “Charakterio Savybių Gaublį”, kurio šiaurės ašigalis atitinka lentelės kairę pusę (aukštesnes kuriančias energijas), o pietų ašigalis – dešinę pusę (žemiausias griuanančias energijas). Tai atspindi tą faktą, kad “geras žmogus visur geras”, o “blogas visur blogas” – nes aplink ašigalius geriausios ir blogiausios savybės susilieja į du antipodus.


Skaičiavimai, stiprinantys Tikėjimą
Nauja Pasaulėžiūra
Kuriam Filmukus

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *