Pirma pamokėlė: Kas yra Apdairumas?

Įvadas: Kas yra Apdairumas? (įvykių numatymas)

Kokie būna apdairumai?

Pasakojimas. Užėjo sausra ir dvi varlės leidosi ieškot naujo prūdo. Priėjo šulinį. Viena sako: „šokam?” O kita: „Jei ir čia vanduo išdžius, kaip tada išlipsim?” – Басня Эзопа Две лягушки

Kokie dar būna numatymai?

Pasakojimas. Kartą lapkričio mėnesį arabų žemdirbių šeimoje sūnus sako tėvui: „Tėve, turguje už kupranugarį prašo tik vieną dirhemą, tokių žemų kainų dar nebuvo!” Tėvas paklausė: „O kiek turi šieno, kad per žiemą išlaikyt kupranufgarį?” Sūnus sako: „Tik porą maišų”. Tada tėvas: „Kupranugaris per brangus”. Kovo pabaigoj, kai pradėjo augt nauja žolė, sūnus vėl sako: „Dabar turguje už kupranugarį prašo net šimtą dinarų – baisu pagalvot,kaip išaugo kaina!” O tėvas: „Užtat dabar kupranugaris pats prasimaitins, o per vasarą leis mums uždirbt dešimt kart daugiau, už jį prašo turguje” – Дешёвый верблюд

Pasakojimas. Vienas garbus žmogus buvo pakviestas į balių ministro rūmuose. Grįžęs iš baliaus, jis iškart kreipėsi pas geriausią miesto raštininką, kad tas parašytų kuo įmantresnį padėkos laišką. Laiškas gavosi toks „saldžialiežuviškai padlaižiaujantis”, kad net raštininkas pasibaisėjo: „Ministras pagalvos, kad iš jo kažko norit, ir daugiau nebekvies į priėmimus”. Žmogus nusišypsijo ir atsakė: „Aš to ir siekiu, nes jei dar kartą mane pakviestų, vargu ar sugebėčiau mandagiai atsisakyti, o atėjęs pasakyčiau viską, ką apie jį galvoju” – Притча Благодарственное письмо

Dažnai geriausia strategija –  padaryti taip, kad nuo tavęs atstotų, nukreipti pokalbį kita linkme, arba tiesiog patylėti (jei sugebi nepasiduot provokacijoms)

Kiek žingsnių į priekį galim numatyti?

Pasakojimas. Kartą mokiniai paklausė išminčiaus, koks jo, kaip mokytojo, svarbiausias tikslas. Išminčius ataskė, kad rytoj jie patys supras. Kitą dieną visi išsiruošė į ilgą kelionę. Ilgai keliavę per kalnus, galiausiai prisėdo užkąst. Mokytojas visus pavaišino skaniu plovu. Prisivalgę mokiniai pajuto troškulį ir ėmė ieškot vandens, tačiau aplinkui nieko  nerado. Tada mokytojas pasakė, kad už tolimo kalno yra šaltinis. Mokiniai nubėgo nurodyta kryptim ir po kiek laiko grįžo numalšinę troškulį ir nešini vandeniu mokytojui. Mokytojas nusišypsojo ir parodė, kad pats turi vandens. Mokiniai pasimetė: „Kodėl mus pasiuntei bėgt prie tolimo šaltinio, jei pats galėjai duoti mums atsigert?” Išminčius atsakė: „Norėjau jums parodyti, koks mano, kaip mokytojo uždavinys. Iš pradžių pamaitinau jus plovu, iššaukdamas troškulį – lygiai taip kasdien maitinu jus kokiais nors pasakojimais, skatindamas jumyse žinių troškimą. Paskui nurodžiau jums, kur galima numalšint troškulį  – lygiai taip kasdien jus palaikau, kai ieškot atsakymų į kažkius klausimus. O iš anksto pasiėmiau vandens, kad parodyti pavyzdį, kaip galima iš anksto numatyti”. Mokiniai perklausė: ” Reiškia, tavo uždavinys mus uždegti, palaikyt ir rodyt gerą pavyzdį?” … – Главная задача Учителя (Хинг Ши)

Aptarimas. Kaip manot, ką atsakė išminčius? Koks tikras mokytojo uždavinys? (Išminčius atsakė: „Mano uždavinys padaryti taip, kad visada išliktumėt žmogiškais ir vadovautumėtės gera širdimi  – ir tai, kad atnešėt man vandens iš tolimo šaltinio, rodo, kad su šiuo uždaviniu kol kas susitvarkau„)

Pasakojimas. Į juvelyro namus pasibeldė senas kaimynas: „Ali, paskolink man svarstykles iki ryt ryto”. Juvelyras atsakė: „Neturiu sieto”. Kaimynas nesuprato: „Ali, prašau tavęs svarstyklių, o ne sieto”. Juvelyras: „Ir šluotelės neturiu…” Kaimynas: „Kokios šluotelės? Tu juokiesi iš manęs? Prašau tavęs svarstyklių!” Juvelyras: „Nusiramink, kaimyne. Matau, kad visą naktį ruošiesi sverti aksą.  Tu jau senas ir tavo rankos dreba, visiškai aišku, kad netyčia auksą išbersi ant žemės ir vėl ateisi pas mane prašyti šluotelės. Bet gi aukso nesversi kartu su žemėm, taigi prisireiks ir sieto.  Jei matau darbo pradią, tai galiu numatyt ir pabaigą…. Eik pas kaimyną Vali, jis turi ir svarstykles, ir šluotelę, ir sietą” – Начало и конец Суфийская притча

Pasakojimas. Kartą senas žydas su žmona kapstėsi darže ir surado sena butelį. Senis atkimšo butelį ir iš jo išlindo džinas. Džinas sako: „O, gerasis žmogau, kaip aš tau dėkingas! Šiame butelyje prabuvau ištisą tūkstantį metų, ir pasižadėjau, kad tam, kas mane išgelbės, tarnausiu iki gyvenimo galo”. Žydas pagalvojo ir sako: „Lįsk atgal į butelį”. Džinas be atsikalbinėjimų įlindo. Žydas uždarė butelį, pririšo prie didelio akmens, nusinešė prie jūros, ir įmetė kuo toliau nuo kranto. Žmona, kai suprato, kas atsitiko, ėmė priekaištauti: „Tu ką? Tas Džinas būtų išpildęs visus mūsų norus!”. Vyras jai paaiškino: „Pirmiausia, kas čia per džinas, jei per tūkstantį metų nesugebėjo išlįst iš butelio?  Antra, jis pasakė, kad tarnaus man iki gyvenimo galo – o kas, jei po kiek laiko jam pasirodys, kad aš per ilgai gyvenu? O trečia – ir svarbiausia – jis neprisistatė” – Невоспитанный джинн Еврейская притча

Aptarimas. Pgal kokius ženklus galima iš anksto pasakyt, kas bus toliau?

Viena teorema teigia, kad tūrio viduje telpa lygiai tiek informacijos, kiek galima užkoduoti jo paviršiuje: V(I) = S(I). T.y., kiekvieno žmogaus išorė išduoda, ką jis ketina daryti, tik mes toli gražu ne visad pastebime reikiamas detales. Kitaip tariant, mokinkimės „skaityti ženklus”

Kad viską numatyti, reikia pamilti…

Pasakojimas. Malūnininkas turėjo keturis sūnus, trys vyresni buvo pikti, o jaunėlis labi geros širdies. Jaunėlis pastoviai rūpindavosi visais aplinkiniais, o vyresnieji niršdavo ir stengėsi visaip jam pakenkt. Kartą jie sugalvojo visai atsikratyt jaunėliu. Liepė jam iškast gilų šulinį, o kai jaunėlis įsikasė pakankamai giliai, į šulinio duobė įstūmė patį didžiausią girnų akmenį. Jaunėlis numatė brolių pokštą, todėl iš anksto išsikasė mažą angą šulinio sienoje, kurioej ir pasislėpė. Broliai manė, kad jaunėlio nebėra, ir ėmė lėbauti. Kada ryte atsikėlė pagirioti su skaudančiom galvom, jaunėlis pasirodė su asočiu šalto vandens ir rankšluoščiu. Greit apie jaunėlį ėmė sklist legendos, kad jis ne tik neužmušamas, bet ir nesupykinamas., todėl žmonės jį išrinko savo valdovu. – Падающий мельничный жернов Притча от Владимира Тарасова

Aptarimas. Kodėl gerasis brolis sugebėjo numatyti blogųjų veiksmus, o blogieji nesugebėjo numatyti gerojo veiksmų?

Kas nuoširdžiai myli savo priešą, tas geba numatyti jo veiksmus, todėl pats lieka nepažedžiamas. Vienu metu atviras ir numatantis viską į priekį. Neįmanoma nugalėt visų varžovų, bet įmanoma tapt nenugalimu

Tikras Numatymas – tai Ateities Modeliavimas. Mūsų mintys kurią Ateitį, taigi, jei detaliai apmąstom, ko iš ateities mes norim, tai būtent tai ir atsitinka.

Pasakojimas. Репортер как-то раз спросил у фермера, может ли тот поделиться секретом своей кукурузы, которая год за годом выигрывала все конкурсы по качеству. Фермер ответил, что весь секрет состоит в том, что он раздает лучшие початки для засева всем своим соседям.
— Зачем же раздавать лучшие зерна соседям, если они постоянно, наряду с вами, участвуют во всех конкурсах и являются конкурентами?
— Видите ли, — улыбнулся фермер. — Ветер переносит пыльцу с моих полей на поля соседей, и наоборот. Если у соседей будут сорта хуже, чем у меня, то вскоре и мои посевы станут ухудшаться. Если я сею хорошую кукурузу, я должен позаботиться о соседях и помочь им посеять такую же. А как уж каждый из нас будет ухаживать за посевами — это другой вопрос.
Похожее происходит и в жизни людей. Тот, кто хочет быть успешным, должен заботиться о ближних и помогать им добиваться успеха. Кто хочет хорошо жить, должен помогать другим жить хорошо. Потому что чем лучше живется людям вокруг, тем лучше тебе самому. Мы все зависимы и связаны в этом мире.

Prisiminkim Anastasijos dešimtą knygą, kaip Anasta sustabdė ledyną: kol mintimis grūmėsi su ledu, tas tik gavo daugiau energijos. Bet kai ėmė galvoti apie besikalančią žolę, žydinčias gėles ir medžius, ledai ėmė tirpti…

Čia buvo artimiausios ateities numatymas… o kaip dėl tolimiausios ateities? Ar galim ją sumodeliuoti?

Pasakojimas. Vienas mokslininkas visą gyvenimą tyrinėjo skruzdėles ir svajojo jas taip gerai suprasti, kad net galėtų su jomis šnekėti, kaip su žmonėmis. Galiausiai jo svajonė išsipildė – tikrai atsirado viena sena skruzdėlė, kuri ėmė su juo bendrauti. Mokslininkas iškart girtis: „Jūs skruzdėkės nesuprantat, kad žmonės jus tyrinėja ir bando apgint nuo visokių negandų…” Skruzdėlė ilgai klausė, kol galiausiai mokslininkas nutilo, tada pasakė: „Mes skruzdėlės buvom žemėje, kai dar žmogus nebuvo sukurtas. Ir mes jau tada numatėm, kas atsitiks, kai atsiras žmonės ir po daugelio milijonų metų pradės naikinti gamtą, bet patys manys, kad nuo kažko ją saugo… todėl jau tada padarėm taip, kad daugelis skruzdėlių nieko nežinotų apie tokį žmonių kvailumą ir todėl gyventų sau tyliai ir laimingai. Bet ateis laikas, kai žmonės pasieks skruzdėlių lygį, ir tada mes jums pasakysim, ką daryt toliau…” – Изучение муравьёв Суфийская притча

Aptarimas. Ar ne primena tai vedrusų žynių, dar prieš tūkstančius numačiusių žmonijos degradaciją ir todėl  pasirinkusių amžiną meditaciją dolmenuose, užmigdžiusių beveik visus nesąmoningus žmones iki geresnių laikų, kol kas nors iš nemiegančių supras žmonijos klaidą, sukūrusių daug „apsauginių” dainų ir pasakų, perdavusių mums senovinę išmintį, ir t.t.?

Kokius dar artimiausios ar tolimiausios ateities numatymo (arba atvirkščiai neapdairumo) pavyzdžius matote aplink?

(žiemai riša medelius, kad žvėrys neapgraužtų; kerta miškus, kad uždirbt pinigų, bet negalvoja, kas atsitiks, kai miškų nebebus; … žmonės supras, kad pinigų negalima valgyt, tik kai išnaikins visą gyvąstį ir užnuodys visą aplinką…)


Tikras Apdairumas – kai nereikia nieko numatyti, nes neturi jokio „Achilo kulno” (antraip dėmesys bus prikaustytas prie „slepiamos silpnybės”) – žr Nepažeidžiamumą ir Komunikabilumą

Bet ar visad įmanoma neturėti jokio „Achilo kulno”?

(pasakojimas apie merginą, kuri vaikščiojo „atvira širdimi” – žr pamokėlę apie Patiklumą; taippat prisiminkime, kokia aplinka trapi – pasakojimas apie senolį, dovanojusį vaikams trapius žaisliukus iš pamokėlės apie Vyrišką ir Moterišką Bendravimą)


Atvirumas + Apdairumas = Komunikabilumas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *