Pirma pamokėlė: Kas yra Apdairumas?

Įvadas: Kas yra Apdairumas? (įvykių numatymas)

Pasakojimas. Užėjo sausra ir dvi varlės leidosi ieškot naujo prūdo. Priėjo šulinį. Viena sako: “šokam?” O kita: “Jei ir čia vanduo išdžius, kaip tada išlipsim?” – Басня Эзопа Две лягушки

Kokie dar būna numatymai?

Pasakojimas. Kartą lapkričio mėnesį arabų žemdirbių šeimoje sūnus sako tėvui: “Tėve, turguje už kupranugarį prašo tik vieną dirhemą, tokių žemų kainų dar nebuvo!” Tėvas paklausė: “O kiek turi šieno, kad per žiemą išlaikyt kupranufgarį?” Sūnus sako: “Tik porą maišų”. Tada tėvas: “Kupranugaris per brangus”. Kovo pabaigoj, kai pradėjo augt nauja žolė, sūnus vėl sako: “Dabar turguje už kupranugarį prašo net šimtą dinarų – baisu pagalvot,kaip išaugo kaina!” O tėvas: “Užtat dabar kupranugaris pats prasimaitins, o per vasarą leis mums uždirbt dešimt kart daugiau, už jį prašo turguje” – Дешёвый верблюд

Pasakojimas. Vienas garbus žmogus buvo pakviestas į balių ministro rūmuose. Grįžęs iš baliaus, jis iškart kreipėsi pas geriausią miesto raštininką, kad tas parašytų kuo įmantresnį padėkos laišką. Laiškas gavosi toks “saldžialiežuviškai padlaižiaujantis”, kad net raštininkas pasibaisėjo: “Ministras pagalvos, kad iš jo kažko norit, ir daugiau nebekvies į priėmimus”. Žmogus nusišypsijo ir atsakė: “Aš to ir siekiu, nes jei dar kartą mane pakviestų, vargu ar sugebėčiau mandagiai atsisakyti, o atėjęs pasakyčiau viską, ką apie jį galvoju” – Притча Благодарственное письмо

Kiek žingsnių į priekį galim numatyti?

Pasakojimas. Kartą mokiniai paklausė išminčiaus, koks jo svarbiausias tikslas, kaip mokytojo. Išminčius ataskė, kad rytoj jie patys vsiką supras. Kitą dieną visi išsiruošė į ilgą kelionę. Ilgai keliavę per kalnus, galiausiai prisėdo užkąst. Mokytojas visus pavaišino skaniu plovu. Prisivalgę mokiniai pajuto troškulį ir ėmė ieškot vandens, tačiau aplinkui nieko  nerado. Tada mokytojas pasakė, kad už tolimo kalno yra šaltinis. Mokiniai nubėgo nurodyta kryptim ir po kiek laiko grįžo numalšinę troškulį ir nešini vandeniu mokytojui. Mokytojas nusišypsojo ir parodė, kad pats turi vandens. Mokiniai pasimetė: “Kodėl mus pasiuntei bėgt prie tolimo šaltinio, jei pats galėjai duoti mums atsigert?” Išminčius atsakė: “Norėjau jums parodyti, koks mano, kaip mokytojo uždavinys. Iš pradžių pamaitinau jus plovu, iššaukdamas troškulį – lygiai taip kasdien maitinu jus kokiais nors pasakojimais, skatindamas jumyse žinių troškimą. Paskui nurodžiau jums, kur galima numalšint troškulį  – lygiai taip kasdien jus palaikau, kai jūs ieškot atsakymų į kažkius klausimus. O iš anksto pasiėmiau su savim vandens, kad parodyti jums pavyzdį, kaip galima viską iš anksto numatyti”. Mokiniai perklausė: ” Reiškia, tavo uždavinys yra mus uždegti, palaikyt mūsų siekiuose, ir rodyt gerą pavyzdį?” … – Главная задача Учителя (Хинг Ши)

Aptarimas. Kaip manot, ką atsakė išminčius? (Jis nusišypsojo atsakė: “Visai ne – mano uždavinys padaryti taip, kad visada išliktumėt žmogiškais ir vadovautumėtės gera širdimi  – ir tai, kad atnešėt man vandens iš tolimo šaltinio, rodo, kad su savo uždaviniu kol kas susitvarkau visai gerai“)

Pasakojimas. Į juvelyro namus pasibeldė senas kaimynas: “Ali, paskolink man svarstykles iki ryt ryto”. Juvelyras atsakė: “Neturiu sieto”. Kaimynas nesuprato: “Ali, prašau tavęs svarstyklių, o ne sieto”. Juvelyras: “Ir šluotelės neturiu…” Kaimynas: “Kokios šluotelės? Tu juokiesi iš manęs? Prašau tavęs svarstyklių!” Juvelyras: “Nusiramink, kaimyne. Matau, kad visą naktį ruošiesi sverti aksą.  Tu jau senas ir tavo rankos dreba, visiškai aišku, kad netyčia auksą išbersi ant žemės ir vėl ateisi pas mane prašyti šluotelės. Bet gi aukso nesversi kartu su žemėm, taigi prisireiks ir sieto.  Jei matau darbo pradią, tai galiu numatyt ir pabaigą…. Eik pas kaimyną Vali, jis turi ir svarstykles, ir šluotelę, ir sietą” – Начало и конец Суфийская притча

Pasakojimas. Kartą senas žyadas su žmona kapstėsi darže ir surado sena butelį. Senis atkimšo butelį ir iš jo išlindo džinas. Džinas sako: “O, gerasis žmogau, kaip aš tau dėkingas! Šiame butelyje prabuvau ištisą tūkstantį metų, ir pasižadėjau, kad tam, kas mane išgelbės, tarnausiu iki gyvenimo galo”. Žydas pagalvojo ir sako: “Lįsk atgal į butelį”. Džinas be atsikalbinėjimų įlindo. Žydas uždarė butelį, pririšo prie didelio akmens, nusinešė prie jūros, ir įmetė kuo toliau nuo kranto. Žmona, kai suprato, kas atsitiko, ėmė priekaištauti: “Tu ką? Tas Džinas būtų išpildęs visus mūsų norus!”. Vyras jai paaiškino: “Pirmiausia, kas čia per džinas, jei per tūkstantį metų nesugebėjo išlįst iš butelio?  Antra, jis pasakė, kad tarnaus man iki gyvenimo galo – o kas, jei po kiek laiko jam pasirodys, kad aš per ilgai gyvenu? O trečia – ir svarbiausia – jis neprisistatė” – Невоспитанный джинн Еврейская притча

Pasakojimas. Vienas mokslininkas visą gyvenimą tyrinėjo skruzdėles ir svajojo jas taip gerai suprasti, kad net galėtų su jomis žnekėti, kaip su žmonėmis. Galiausiai jo svajonė išsipildė – tikrai atsirado viena sena skruzdėlė, kuri ėmė su juo bendrauti. Mokslininkas iškart ėmė girtis: “Jūs skruzdėkės nesuprantat, kad žmonės jus tyrinėja ir bando apgint nuo visokių negandų…” Skruzdėlė ilgai klausė, kol galiausiai mokslininkas nutilo, tada pasakė: “Mes skruzdėlės buvom žemėje, kai dar žmogus nebuvo sukurtas. Ir mes jau tada numatėm, kas atsitiks, kai atsiras žmonės ir po daugelio milijonų metų pradės naikinti gamtą, bet patys manys, kad nuo kažko ją saugo… todėl jau tada padarėm taip, kad daugelis skruzdėlių nieko nežinotų apie tokį žmonių kvailumą ir todėl gyventų sau tyliai ir laimingai. Bet ateis laikas, kai žmonės pasieks skruzdėlių lygį, ir tada mes jums pasakysim, ką daryt toliau…” – Изучение муравьёв Суфийская притча

Aptarimas. Ar ne primena tai vedrusų žynių, dar prieš tūkstančius numačiusių žmonijos degradaciją ir todėl  pasirinkusių amžiną meditaciją dolmenuose, užmigdžiusių beveik visus nesąmoningus žmones iki geresnių laikų, kol kas nors iš nemiegančių supras žmonijos klaidą, sukūrusių daug “apsauginių” dainų ir pasakų, perdavusių mums senovinę išmintį, ir t.t.?

Apdairumas susijęs su Atsargumu ir Atsakomybe:

Pasakojimas (panaudotas pamokėlėj apie Vyrišką ir Moterišką Bendravimą):  Как-то в одно селение пришёл и остался там жить старый мудрый человек. Он любил детей и проводил с ними много времени. Ещё он любил делать им подарки, но дарил только хрупкие вещи. Как ни старались дети быть аккуратными, их новые игрушки часто ломались. Дети расстраивались и горько плакали. Проходило какое-то время, мудрец снова дарил им игрушки, но ещё более хрупкие. Однажды родители не выдержали и пришли к нему: — Ты мудр и желаешь нашим детям только добра. Но зачем ты делаешь им такие подарки? Они стараются, как могут, но игрушки всё равно ломаются, и дети плачут. А ведь игрушки так прекрасны, что не играть с ними невозможно. — Пройдёт совсем немного лет, — улыбнулся старец, — и кто-то подарит им своё сердце. Может быть, это научит их обращаться с таким бесценным даром хоть немного аккуратней? – Притча ХРУПКИЕ ПОДАРКИ (из сборника Оксаны Мицкевич)

Kokius apdairumo arba atvirkščiai neapdairumo pavyzdžius matote aplink? (žiemai riša medelius, kad žvėrys neapgraužtų; kerta miškus, kad uždirbt pinigų, bet negalvoja, kaip pasijaus be miškų; ...)


Tikras Apdairumas – kai nereikia nieko numatyti, nes neturi jokio “Achilo kulno” (antraip dėmesys bus prikaustytas prie “slepiamos silpnybės”) – žr Nepažeidžiamumą ir Komunikabilumą

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *