Vyriški žaidimai

Lietuviški:

Kiekvienas atsistoja ant keturių, veidu į priekį ir užpakaliu į žemę (rankos už nugaros), ir eina pagal skanduotę: „Lapatai lapatai, judink seni kaulus, suplok rankom delnus“. Ant paskutinių žodžių („suplok rankom delnus“) suploja delnais už nugaros


Молодецкие Забавы:

Dvi komandos sustoja skirtingose rėžio pusėse ir bando pertempinėt kits kitą. Ką pertempė, tas pakeičia komandą

Susikabina ratu aplink medį arba aukštą pagalį (arba keturis kamuolius), iškrenta tas, kas paliečia pagalį;

Dviese susikimba dešinėm rankom ir bando išvest kits kitą iš pusiausvyros. Susikimba visu delnu arba vienu pirštu

Ant apvalaus rąsto (arba ant vienos kojos) mūšis su maišais – kuris pirmas neišlaikys pupsiausvyros

Traukt už lazdos sėdint (įsirėmus kojų padais viens į kitą), išplėšinėt iš rankų lazdą stovit

Stumdytis pečiais, šokinėjant ant vienos kojos (nugriuvęs iškrenta); stumdytis „ant arklių“; be rankų išstumt iš rato; stengtis pargriaut kitus,

Stovint rate (visi veidu į rato centrą) „plėštis į išorę“ – kieno rankos pasileidžia, tas iškrenta;

Rate kas antras į išorę ir į vidų, susikabinę alkūnėmis, kiekvienas veržiasi į priekį

Įsibėgėjus, prasiveržt pro sukabintų rankų koridorių arba suglaustų pečių sieną

Siena ant sienos – kuri kurią nustums

Prabėgt pro kardą (aštuoniuke mojuojama ilga lazda arba stora virvė)

Su virve – laikrodukas; traukt kanatą

Centre vienas suka ilgą pagalį, staigiai keisdamas atstumą nuo žemės ir kryptį, kiti turi suspėt peršokt arba pralįst pro apačią

Nuo galvos nuplėšt kepurę, kai bėgioja, arba kai virš galvos suka virvę


Казачий Вар:

Siaurame rate iš pradžių visi vaikšto, bandydami viens kito nepaliest; tas pats užsimerkus

Paskui tame pačiame rate kiekvienas bando trinktelt bet kam kitam per galvą (ar pakaušį), saugodamas savo galvą nuo smūgių

Rate visi viens kitą kumščiuoja, neužsimojant ir tik į korpusą

Rate pusnuogiai su nuogomis rankomis, rankšluoščiais, diržais arba vytelėmis: kai tik pamatei nugarą priš save, kerti ranka (plaštaka), rankšluoščiu, diržu arba vytele per ją – esmė kuo greičiau suktis, kad negaut per kuprą

Išstumt „Basurmanus“ iš rato – viena komanda bando įsitvirtint rato centre (tvirtai susikibdami į „nepajudinamą sieną“), kita bando juos išstumt arba ištempt už rato ribų (per kiek laiko)

Prasiveržt į rato centrą ir pastatyt ten savo mergaitę (ir išlaikyt ją centre bent dvi-tris sekundes)

Visi ratu kumščiuoja vieną arba du centre, vis didindami tempą, kurie centre stengiasi išsisukt nuo smūgių

Vienas centre užrištomis akimis ir mojuoja botagu arba ilga vytele, kiti bando jį paliesti

Poromis – vienas pagaliu kerta arba duria (kaip kardu arba durklu), kitas išsisukinėja

Vienas talžo vytele arba botagu, kitas (arba kiti) bando jį nugriaut


Игровой метод тренировки Самбо:

Viena komanda saugoja, kad kita nepaliestų kamuolio (vėliavos, lazdos, sienos);

Parverst viens kitą, naudojant bet kokius (sambo) metodus (tik negalima smūgiuot), pargriuvęs iškrenta, žaidžiama, kol lieka virenas laimėtojas

Mangustas ir gyvatė – panašiai, kaip vanagas ir višta su viščiukais, tik gyvatės galva irgi gaudo mangustą, o mangustas -gyvatės uodegą; gyvatėje visi turi būt labai tvirtai susikabinę

„Regbolas“ – regbis, tik kai vaikščiojama ant kelių; pralošę neša vieną ratą laimėtojus ant nugarų

Estafetės:

– vienas padaro tiltelį, kitas pralenda pro apačią ir taippat atsistoja įtiltelį, tada pralenda pirmas (jei komandoje tik dviese) arba trečias (jei daugiau žmonių); laimi ta komanda, kuri greičiau pasieks finišo liniją

– vienas laiko kitą už kojų, antras bėga rankomis; vienas kitą neša ant nugaros; vienas kitą neša ant rankų

– šokinėjimas maišuose

– „poriniai kūlversčiai“ – viens kitą laiko rankomis už kojų (kuo arčiau pėdų) ir viens per kitą verčiasi

„Gyvenimo koridorius“ – padaromas siauras koridorius, kiekviena komanda koridoriaus gale turi „brangenybę“ (pvz., kamuolį), kurį negali pati liesti ir turi apsaugot nuo priešų, o pati stengiasi pagrobt priešų brangenybę, judėt galima normaliai, keliaklūpsčiai (rankos gali būt laisvos), arba tik ant keturių; pralošusieji nešioja ant nugaros laimėtojus

Vadovas atsistoja priešais berniuką ir pagaliu braukia palei žemę, kad tas pašoktų, paskui metrą-pusantro virš žemės, kad tas pritūptų, paskui vėl (greitėjančiai) palei žemę, ir metras-pusantro virš žemės …


Žygis tylomis (jei kažkas prabyla, visi 50 žingsnių atgal)

Kiti Žaidimai