Tarptautiniai dokumentai, ginantys tėvų apsisprendimą, kaip mokinti savo vaikus

Čia pateikiamos nuorodos į informaciją, remiančią LR Švietimo įstatymo keitimą

Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija – 9 str. 1: Kiekvienas turi teisę į minties, sąžinės ir religijos laisvę; tai teisė laisvai keisti savo religiją ar tikėjimą, taip pat tiek vienam, tiek kartu su kitais, viešai ar privačiai, laisvai skelbti savo religiją ar tikėjimą, laikant pamaldas, atliekant apeigas, praktikuojant tikėjimą ir mokant jo.
Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas – 18 str. 4 p.: Valstybės, šio Pakto Šalys, įsipareigoja gerbti tėvų ir atitinkamais atvejais – teisėtų globėjų laisvę rūpintis savo vaikų religiniu ir doroviniu auklėjimu pagal savo pačių įsitikinimus.
Jungtinių tautų Vaiko teisių konvencija – 3 str. 2 p.: Valstybės dalyvės įsipareigoja teikti vaikui tokią apsaugą ir globą, kokios reikia jo gerovei, atsižvelgdamas į jo tėvų, globėjų  ar kitų  asmenų, atsakančių  už jį pagal įstatymą, teises ir pareigas, ir tam tikslui imasi atitinkamų teisinių ir administracinių priemonių.
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – 14 str. 3 p.:   Laisvė steigti demokratiniais principais grindžiamas mokymo įstaigas ir tėvų teisė užtikrinti savo vaikų švietimą ir mokymą pagal savo religinius, filosofinius ir pedagoginius įsitikinimus turi būti gerbiamos pagal jų įgyvendinimą reglamentuojančius nacionalinius įstatymus.

Konvencija prieš mokyklinę diskriminaciją  / Konvencija prieš diskriminaciją švietime (Lietuvoje neratifikuota…) – 5 str. (b): Konvencija nustato, „kad švietimas turi būt nukreiptas žmogaus asmenybei pilnai išugdyti ir jo pagarbai žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms sustiprinti,” taip pat „ugdyti susipratimą, pakantą ir draugiškumą tarp rasinių, tautinių ir religinių grupių” (5 str.) Konvencija laiko „būtina, pirma, gerbti tėvų ir, kur įmanoma, teisėtų globėjų laisvę parinkti savo vaikams ir kitas mokyklas be tų, kurias išlaiko viešosios institucijos”, ir antra, „garantuoti vaikų religinį ir moralinį švietimą pagal jų tėvų įsitikinimus”. (5 str.). Konvencija draudžia versti „mokytis religijos, nesuderinamos su savo įsitikinimais”.

 Kiti šaltiniai:

Responsible Home Education
Homeschooling international status and statistics
Universal declaration of human rights
The Human Right oh Home Education

 “Educational freedom is a foundational right explicitly recognized since 1925 by the United States Supreme Court in Pierce v. Society of Sisters. The fundamental right of parents to direct the education and upbringing of their children has also been incorporated in other documents including the 1945 UN Declaration on Human Rights, the 1950 European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and the International Covenant on Civil and Political Rights.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *