Įžvalgumas Žinojimas Tyrumas Ryžtingumas Atvirumas Pakilumas Teisingumas Nepriekaišt. Susižavėjimas Ištvermė Ištikimybė Gerumas Vedimas Susiliejimas Čia ir Dabar Tvirtumas Nepažeidžiam. Genialumas Lankstumas Natūralumas Vientisumas Rūpestingumas Kilnumas Gilumas Trauka Veržlu-mas Ramu-mas Nušviti-mas Dėkingu-mas Atsako-mybė Komuni- kabilu-mas Lengvu-mas Išmintis Dosnu-mas Atjauta Pilnaver-tišku-mas Laisvu-mas Tikslu-mas Gėrėji-masis Kantry- Susikau-pimas Gerbimas Bendravi-mas Žaismingu-mas Atkaklumas Supratimas Garbingu-mas Sąžiningu-mas Valdyma-sis Pasitempimas Pagyrimas Pakantumas Pareigingumas Pasitikėjimas Juokavimas Atsidavimas Paprastumas Nepatogumas Liaupsinimas Pamokslavimas Saugojimas Atviravimas Juokdarystė Užsispyrimas Įsitempimas Priežiūra Patiklumas Lengvabūdiškumas Ožiavimasis Keistumas Susivaržymas Fanatizmas Įsiteikimas Kontroliavimas Šėlsmas Nerimas Užsiciklinimas Priklausomumas Bambėjimas Įtarumas Pesimizmas Draudimas Naivumas Kvailiojimas Dogmatizmas Niūrumas Nuoskauda Gėda Garbėtroška Išlepimas Gudravimas Veidmainiavimas Cinizmas Bailumas Uždarumas Melavimas Baudimas Košmaras Apkalbinėjimas Beširdiškumas Tuščiažodžiavimas,Plepumas Aklumas Gąsdinimas Saugumas Nuovo-kumas Abejonė Nustebimas Nežinojimas Tiesmukiškumas Savitumas Pasimetimas Primityvumas Atgrasumas Panika Šokiravimas Gluminimas Išgąstis Meilikavimas Pasta-bumas Dovano-jimas Susimąs-tymas Vertinimas Nepasitikėjimas Vaidijimasis Kaltinimas Teisimas Pilnatvė Draugystė PriėmimasBičiulystė Prisirišimas Garbinimas Ilgėjimasis Vergavimas Pavydas Susikaustymas Patiki-mumas Užside-gimas Gyveni-moAistra Drąsu-mas Džiaugsmas Užtikrin-tumas Domėji-masis Sąmonin-gumas Empatija Orumas Linksmumas TikėjimasOptimizmas Analizė Pasilinksminimas PerdėtasPasitikėjimas Laukimas Naivumas Nepilnavertiškumas Abejingumas Kompleksuotumas Aklumas Paikinimas Aukojimas Numaty-mas Išradin-gumas Žingeidu-mas Nesiprieši-nimas Apdairu-mas Kūrybišku-mas Prisitai-kymas Saikingumas Smalsumas Atlaidumas Užuojauta Savarankišku-mas Neprisirišimas Atsargumas SumanumasApsukrumas Nuolankumas Kasdienybė Landumas Liūdnumas Nuolaidžiavimas Gailestis PasikėlimasDidžiavimasis Atsipalaidavimas Konservatyvumas Slidumas Flegmatiškumas Euforija Vylimasis Pripratimas Šnipinėjimas Sergėjimas Melancholija Nusivylimas Kaltė Pasipūtimas Išpaikimas Išsisukinėjimas Nusižeminimas Išprotėjimas Išdavystė Atgailavimas Nuobodumas Pasileidimas JaukinimasTvirkinimas Gobšumas Isterika Įniršis Agresyvumas Nepasotinamumas Skundimas Pyktis Apgavystė Apatija Pataikavimas Skūpumas, Pavydas Apsėstumas Rūstumas Formalizmas Besaikiškumas Apkalbinėjimas Piktinimasis Sielvartas Panieka Padlaižiavimas Neapykanta Silpnavališkumas ViliojimasProvokavimas Atsiribojimas Susierzinimas Verkšlenimas Piktnaudžiavimas Įkyrumas Smulkmeniškumas Siautėjimas Priekabiavimas Graudumas Įsižeidimas Graužatis Atsiribojimas Pakrikimas Sukčiavimas Pasišlykštėjimas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 a b c d d d d e e e e f f f f g g g g h h h h i j j j j i i i c c c b b b a a a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Ožiaragis Vandenis Žuvys Avinas Tauras Dvyniai Vėžys Liūtas Mergelė Svarstyklės Skorpionas Šaulys Žiema Pavasaris Ruduo Vasara Įžvalgumas Ramu-mas Geri darbaiprasideda nuo Ramumo irĮžvalgumo Aukštesnėsmoralinėssavybės1+1=4 Kuriančioscharakteriosavybės1+1=3 Pilkosiossavybės irjausmai1+1=2 Griaunančiossavybės irjausmai1+1=1 Apsauginissluoksnis -Griaunantys irPilkiejijausmai Minkštimas -Kuriančiossavybės Sėklytės -Aukštesnėsmoralinėssavybės,formuojančiossvajones Log-spiralėsrodo natūraliuscharakteriovystymosikelius Tolygusperėjimasvisomiskryptimis Siela - kaipdaugiasluoksnissūkūrys, kurioišorė atspinditai kas vykstaširdyje